Rada rodičov

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 3549x

Rada rodičov pri Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec


Rada rodičov sa skladá zo zástupcov tried. Počet členov je daný počtom tried školy. V tomto školskom roku je 7 tried: I.E, II.E, III.E, I.V, II.V, III.V, II.M. Výkonný výbor rady rodičov je volený zo zástupcov tried a má 8 členov. Pracuje podľa schváleného plánu práce na každý školský rok.

Hlavnou náplňou práce Rady rodičov je úzka spolupráca s úsekom teoretického vyučovania najmä pri organizovaní vedomostných súťaží a športových podujatí, podieľajú sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémoch. Podľa potreby a závažnosti previnení sa zúčastňuje na zasadnutiach komisie výchovného poradcu. Ochraňuje žiakov i učiteľov pred metódami a javmi vo výchove a vzdelávacom procese. Napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí a spolupracuje najmä pri organizovaní športových akcií a vedomostných súťaží nákupom vecných cien pre víťazov. Na tento účel sú použité finančné prostriedky z fondu rady rodičov.

Z prostriedkov fondu rady rodičov sa uhrádzajú jazykové a odborné mesačné časopisy. Vyučujúcim ekonomických predmetov sa prepláca odborná literatúra z oblastí ekonomika, finančníctvo a marketing, učiteľom maturitných predmetov, hlavne cudzie jazyky, sa preplácajú nové učebnice zamerané na skvalitnenie a uľahčenie prípravy žiakov na maturitné skúšky, a tiež sa predplácajú mesačníky v oblasti automobilového priemyslu.

Podľa možností a množstva vybraných príspevkov sa pomáha škole pri vybavovaní odborných učební modernou technikou. Snaží sa podporovať vedenie školy pri zriadení jazykových učební vybavených televízormi, videami, DVD rekordérmi, a ak to financie dovolia i počítačmi.

Celoškolský aktív rodičov sa konal 11. septembra 2017 v jedálni našej školy. Dňa 16.10.2017 zasadal výbor na doplnenie jedného člena z Rady rodičov pri Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania Senec do Rady školy. Kooptovaná členka bola p. Denisa Simondelová.