Rada školy

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 15412x

Rada školy pri Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec


Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne.

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy a ďalších orgánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v regióne školy.